NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404

Boken er ikke en kommentarbok, men en tematisk fremstilling. Så og si alle bestemmelsene i de fire rådgiverstandardene er omtalt og der er et  utførlig register til alle bestemmelsene som gjør det lett å finne frem. Boken kan slikt sett først og fremst benyttes som et oppslagsverk for de som ikke ønsker å lese fra perm til perm. Fremstillingen er bevisst gjort slik at både praktikere i bygge- og anleggsbransjen og jurister skal kunne ha glede av den. Det gjelder så vel nybegynnere på området som spesialister. 

Blant temaene er: rådgivernes ytelser, herunder krav til prosjekterende, øvrige rådgivende, byggeleder , uavhengige kontrollører og ulike koordinatorer. Rettigheter og plikter. Oppdragsgivers medvirkning. Fullmaktsforhold. Forsikring. Vederlagsformat. Endringer. Fremdrift og forsinkelse. Profesjonsansvaret. Misligholdssanksjoner. Opphavsrett, herunder vernet av bygningskunst. Bruk av BIM. Direktekrav. Tiltransport. Overføring av risiko for utført prosjektering. Forholdet til entreprenøren som prosjekterende. Tredjemannsansvar. Forholdet til plan- og bygningslovens regler om ansvarsrett og byggherreforskriften. 

- Den mest omfattende
fremstillingen om rådgivning
innen bygg og anlegg i norsk rett!
Omslag nr. 2
En bok alle i bransjen "MÅ" HA
Boken er meget allsidig og omfattende.
- fra det helt enkle til det vitenskapelige.
Forleggeren