RÅDGIVERRETT
Om rådgivning i bygge-
og anleggsprosjekter

Mer enn 1000 sider om prosjekterende, rådgivere, byggeledere og kontrollører

Om deres forhold til byggherren, entreprenører,
offentlig myndighet og tredjemenn.

Fremstillingen tar for seg de sentrale rettslige sidene ved rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Hovedfokus er på forholdet mellom rådgiverne og dennes oppdragsgiver, hva enten dette er byggherre eller totalentreprenør. I tillegg behandles forholdet til offentlig myndighet og utenforstående tredjemenn. Profesjonsansvaret er særskilt utdypet.

Rådgiverkontraktene – NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404 behandles i sin fulle bredde. Det sies også mye om forholdet til bakgrunnsretten — og således hva som gjelder der standardavtalene ikke gir svar eller ikke er vedtatt. Les mer …